Fiskearter i Namsen

I Namsen finnes det flere ulike fiskeslag. Nedenfor kan du lese litt om de viktigste. 

Laks

laks

Laksen har i all tid vært viktig for mennesket, den er lett å fange. Laksen vokser opp i ferskvann, men vandrer ut i havet hvor den har sin hovedvekst, for deretter å vende tilbake til fødeelva for å gyte (laksen er anadrom). Laksens livshistorie var tidligere omspunnet av myter og historier, og har opp gjennom tidene vært grobunn for mang en bygdekrangel!

Med industrialiseringen kom det problemer for laksen. Økt sur nedbør førte til massiv laksedød mange steder i landet. Vannstandsregulering har også ført til økt dødelighet.

Det er påvist en sammenheng mellom størrelsen på elva og størrelsen på laksen. Jo større elva er, dess større er laksen. Selv om laksen er anadrom, finnes det enkelte bestander som ikke vandrer. I Norge har vi to slike bestander – en av disse er namsblanken som finnes nord for Fiskumfoss i Namsen. Dette er en såkalt ”relikt” laks. Denne laksen vokser dårlig sammenliknet med vanlig laks.

Tar du turen innom Namsen Laksakvarium, kan du se både laks, namsblank og ørret på nært hold! Mer informasjon om laks finner du på her.

Gjennom fiskesesongen registreres det en og annen rømt oppdrettslaks i Namsenvassdraget. Dette antallet øker endel mot gyting i oktober/november. Ønsker du å oppdatere deg på forskjellen mellom vill laks og oppdrettslaks – klikk her. Ønsker du mere informasjon om hvordan vill laksens utseende varierer mellom de ulike stadier – klikk her.

Sjøørret I Norge finner vi sjøørret i nesten alle kystvassdrag av en viss størrelse der det er mulig for fisken å vandre opp elva og gyte. Sjøørreten gyter i rennende vann, alt fra små bekker til større elver. I rennende vann foretrekker ørretundene strømsvake partier på stein og mosegrunn der det er gode mulgheter for skjul.

sjøørretØrretten blir ofte forvekslet med laks, både ungfisk og fisken i havet. Sjøøretten er veldig lik havvandrende laks av utseende, men sjøørretten er mer lubben og har flere mørke flekker på kroppen og finnene, særlig under sidelinja. Ved gyting kan noen av hannene få en delvis krokforma underkjeve, buke blir farget gråaktig, bulbrun eller gulrød.

Ørret trenger kjølig og rent vann for å trives og er sårbar for forurensinger. Ørreten dør ved lavere pH enn 4.7 Mer informasjon om sjøørreten finner du her.

Generell informasjon om laks, sjørøye og sjøørret finner du her.

Brunørret

brunørret

I motsetning til Sjøørretten er brunørreten stasjonær – den vandrer ikke ut av elva på noe tidspunkt. Den blir derfor ofte kalt innsjøørret. Brunørreten er en attraktiv sportsfisk som tar både på flue, mark og sluk.

Brunørret skilles vanligvis ikke fra sjøørreten, men den har kraftigere fargespill og markerte prikker. Den blir like stor som sjøørreten.

I øvrig biologi skiller de to fiskeartene seg lite fra hverandre.

Namsblank

NamsblankDen mest spesielle fisken i Namsen er Namsblanken. Det er en relikt laksefisk, i motsetning til laks og sjøørret som er anadrome laksefisk (anadrom laksefisk er en fisk som lever både i ferskvatn og saltvatn, i motsetning til relikt laksefisk, som lever hele livet i ferskvatn). Namsblanken er som sagt en relikt laks som finnes i de øvre deler av Namsen. En relikt laks er laksesrter som etter istiden og påfølgende landhevinger ble forhindret i å vandre ut i sjøen, og derfor tilbringer hele livet i ferskvann.

Blanken i Namsen er helt spesiell i Europeisk sammenheng fordi den lever på elvestrekninger uten større innsjøer. Dessuten representerer namsblanken Norges eneste relikte laksebestand som fortsatt kan betegnes som mangfoldig og intakt. Tidligere ble betegnelsen ”småblank” brukt på den relikte laksen. Denne navngivingen var basert på lokal navngiving. Når vi bruker ”namsblank” er det for å poengtere at denne laksestammen er unik for elva Namsen.

Regulering av vassdraget (dammer og terskler) har gjort elven mere stille, og Namsblankbestanden har gått en god del tilbake de siste årene. I dag defineres den som truet og ny handlingsplan for Namsblanken er under utarbeidelse. Mer informasjon om Namsblanken finner du her.

Her finner du en NINA-artikkel om Namsblanken.

Foruten disse artene finnes det også Ål og Skrubbe i Namsen